Kommuniké från årsstämma i Image Systems AB (publ)

TORS, MAJ 05, 2022 17:30 CET

Vid årsstämma i Image Systems AB (publ) den 05 maj 2022 fattades huvudsakligen följande beslut:

• Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen fastställdes.

• Ingen utdelning lämnades för det gångna räkenskapsåret. Den balanserade vinsten om 130,7 Mkr balanserades i ny räkning.

• Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

• Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 195 000 kronor till styrelsens ordförande samt 130 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter. Till ordföranden i revisions- och ersättningsutskotten utgår därtill ett särskilt arvode om 65 000 kronor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

• Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Anders Fransson (ordförande), Catharina Lagerstam och Annika Ölme samt att nyvälja Matilda Wernhoff och Jan Molin.

• Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen

• Årsstämman beslutade om emissionsbemyndigande enligt styrelsens förslag.

Linköping den 05 maj 2022

Image Systems AB (publ)