Kallelse till extra bolagsstämma i Image Systems AB (publ)

Aktieägarna i Image Systems AB (publ), 556319-4041, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 1 juni 2022.

Bolagsstämman genomförs genom endast förhandsröstning (poströstning) med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022. Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.